Обща Декларация 2010

asamblea2012

През 2010, на своята годишна среща в град на Чинча (Перу), Общото събрание на МОНА (Международна Организация Нова Акрополис) желае да подчертае следните точки и официално решава за тази година:

Да припомни своята ангажираност към една култура на мира и ненасилието, както е определена Резолюцията на Организацията на обединените нации от 19 ноември 1998 г. (53-то Заседание на Общото събрание, точка 51 от дневния ред), във връзка с Международното десетилетие, посветено на Култура на Мира и Не-насилието в полза на бъдещите поколения. Тази култура на мира се състои от ценности, становища и поведения, които отразяват и вдъхновяват социално общуване и споделяне, основано на принципите на свободата, справедливостта и демокрацията, които се стремят да разрешават конфликтите в международната общност, чрез преодоляване на първопричините, чрез диалог и преговори.

Да насърчи отделните членове и асоциациите-членки да участват пълноценно в процеса на развитие на обществото, както чрез философското образование, което включва размисъл и действие, така и чрез предлагане на пример за задружен живот в мир и хармония.

Да изрази солидарност с Резолюцията на Организацията на обединените нации от 17 декември 2007 г., която обяви 2010 г. за Международна година за сближаване на културите, както и да препоръча през тази година отделни членове и асоциациите-членки да организират срещи и прояви, посветени на междурелигиозния и междукултурния диалог, разбирателство и сътрудничество за мир, включително и диалог на високо равнище и/или неформален интерактивен обмен с гражданското общество.

Да популяризира образа на Международна Организация Нова Акрополис като пример за сближаване между културите, тъй като чрез своето присъствие в повече от петдесет и пет страни по света тя е била в състояние да насърчи продължителен и задълбочен обмен между членовете на своите страни-клонове, чрез изследване на философията. По този начин тя демонстрира благоприятните ефекти от културното многообразие и обмен на опит между различните култури.

Да подчертае, че проблемите, които тежат днес на света под формата на финансови, социални и екологични кризи, които са имали безпрецедентно и широкообхватно въздействие, призовават за дебат, диалог и обмен на идеи между всички народи по света, което може да доведе до един нов хуманизъм за 21 век и векове напред.

Без да се забравя, че както и Организацията на обединените нации, Европейският съюз също обяви 2011 г. за Европейска година на доброволчеството и че в това участват и членовете, и клоновете на МОНА в Европа като са допринасяли със значителни доброволчески дейности в продължение на десетилетия.

Да припомни, че 2010 г. ще бъде също и Международна година на Биоразнообразието след призива, публикуван от Обединените нации, който припомня, че човекът е част от природата и че нашата съдба е тясно свързана с биоразнообразието на планетата като цяло. Организацията на обединените нации също така напомня, че благосъстоянието, предоставено ни от многообразието, е изложено на риск от все по-ускорено изчезване в резултат на човешките дейности, които ще засегнат всички нас, без изключение, поради тревожното влошаване на живите системи, причинено от изменението на климата.

Да препоръчва насърчаването на всички програми и действия, които ще помагат за защита на неповторимото разнообразие на природния живот, с цел да се намали загубата на биологично разнообразие, като припомня, че е от жизненоважно значение за настоящето и бъдещето благосъстоянието на човечеството да се поддържа балансът на живота на Земята.

Да се установи връзка със страданието на пострадалите от скорошните земетресения в Хаити и Чили, не само припомняйки необходимостта от подобряване на усилията за търсене и спасяване, за помощ и лечение на жертвите, но също така и да помогне, и да научи засегнатите популации да преустроят своите общности в дух на солидарността.

Да се припомни, че тези природни бедствия са напомняне за крехкостта на нашата планета и относителността на живота, както и необходимостта за човешките същества да дават най-доброто от себе си в служба на човечеството.