Обща Декларация 2011

asamblea2012

На годишната среща за 2011 във Виена (Австрия), Общото събрание на Международна организация Нова Акрополис (МОНА) реши да продължи и тази година с изпълнението на трите стълба, а именно – философия, култура и доброволческа дейност, и подчерта следното:

Потвърждава отново убеждението си, че философията и достъпа до знания, не трябва да бъдат само теоретични, но също трябва да имат и практически аспект, който ще даде възможност на човешките същества да се справят мъдро с живота; и че, възползвайки се от наследството на класическите философи, ние можем да постигнем щастие като разберем себе си и като се отнасяме към другите с уважение, като израз на хармоничното съжителство, което ще направи всички ни по-човечнии и по-толерантни.

Потвърждавайки значимостта на културата като необходимата основа за познаване на историята на човечеството, която може да ни даде необходимите инструменти, за да разберем по-добре сегашния исторически период и да преминем към бъдещето с практически проекти, които ще осигурят човешки същества, а именно, новите поколения, които ще имат достъп до всеобхватно образование, без каквато и да е дискриминация, с цел откриване на етични, морални и вечни ценности, които ще засилят човешкото достойнство и защитата на най-основните права на човечеството – на живот и на мирно съвместно съществуване.

Потвърждавайки необходимостта да предложим нашата алтруистична енергия и подкрепа чрез доброволчески дейности, за да помогнем на тези, които поради бедност или липсата на знания или ресурси, не са в състояние да получат достъп до най-основните нива на оцеляване. Такава помощ трябва да бъде осигурена не само на човешкото общество, но също така и на околната среда, тъй като планетата е дом на всички ни.

В този смисъл, както и в предишни години, Общото събрание на МОНА потвърждава убеждението си, че трябва да продължи да подкрепя инициативите на различни международни и неправителствени организации, които по същия начин, както МОНА, работят решително за подобряване на здравето на планетата и мирното съвместно съществуване на човешките същества, които я обитават. Съответно, се потвърждава намерението да се продължи с работата в подкрепа на международните събития, които се нуждаят от подпомагането на организации като МОНА и много други по света, за да постигнат целите си чрез насърчаване на международното сътрудничество.

Взимаме под внимание факта, че 2011 г. е обявена за Международна Година на Доброволчеството, и че Организацията на обединените нации подготвя Доклад за Състоянието на Световното Доброволчество, насърчавайки световен дебат за доброволческата дейност.

Взимайки под внимание факта, че доброволческата дейност е средство за решаване на въпросите за намаляване на бедността, устойчивото развитие, изменението на климата и предотвратяването на бедствия в рамките, определени от Декларацията на хилядолетието и на Целите за развитие на хилядолетието на ООН.

Без да се забравя, че както и Организацията на обединените нации, Европейският съюз също обяви 2011 г. за Европейска година на доброволчеството и че в това участват и членовете и клоновете на МОНА в Европа като са допринасяли със значителни доброволчески дейности в продължение на десетилетия.

Ето защо решаваме да продължим със значителната доброволческа работа, извършена от Международната организация Нова Акрополис в повече от петдесет страни, както е отразено ежегодно в Международния годишник, публикуван на испански и английски език и разпространен по целия свят, и да оказва подкрепа на всички асоциации, членуващи в МОНА в усилията им за укрепване на отношенията между гражданското общество и институциите, така че доброволческите действия да бъдат толкова ефективни, колкото е възможно и да се коригират и облекчат най-големите социални и културни недостатъци, пред които е изправено човечеството в настоящото хилядолетие.

Да припомним, че в своята Резолюция A/RES 61/193, Общото събрание на ООН одобри предложението да се обяви 2011 за Международна година на горите, с цел повишаване на осведомеността, че горите са неразделна част от устойчивото развитие на планетата, с оглед на икономическите, социокултурните и екологичните ползи, които те предоставят.

В този смисъл членовете и клоновете на МОНА провеждат залесителни кампании в продължение на повече от двадесет години на различни континенти. Ето защо, се препоръчва тази важна работа да продължи, особено в тази година, посветена на горите със същото или дори с по-голямо внимание спрямо предишни години. Без да се забравя изключително важната работа, извършена от МОНА през последното десетилетие, а също и в това десетилетие, което започна съвсем скоро, на ефективни кампании за предотвратяване на пожари и други природни бедствия и за наблюдение на горските дейности, извършвано от доброволци на Новия Акропол в различни страни с големи площи гори, както и образователни кампании за околната среда, които са били разработени наскоро с доказана ефективност в превенцията и защитата на нашите гори – белите дробове на нашата планета.

Припомняйки, че Организацията на Американските Щати обяви 2011 г. за Интер-американска Година на културата с цел насърчаване на образованието и културата в Латинска Америка.

Подчертава се, че важната работа, която извършва Нова Акрополис в помощ на културата и образованието по целия свят и по-специално в страните от Латинска Америка, е отражение на съзнанието, което имат нейните асоциирани членове, че културата и образованието са два от основните стълбове на мира, толерантността и хармоничното съжителство. Съответно, тя препоръчва членовете и клоновете да продължават с тази дейност в помощ на културата и образованието чрез изпълнение на инициативи, насърчавани от Организацията на Американските Щати в страните от Латинска Америка.

Освен това, Общото събрание на МОНА потвърждава убеждението си, относно важността да продължава да работи върху развитието на моралните и етични ценности, което е една от основополагащите й цели, тъй като те съставляват фундаменталната основа за формирането на характера. Тези стойности също дават възможност на човешките същества да разберат човечеството като обединяване на индивидуални желания, където ние всички принадлежим към едно и също семейство, не в спекулативен и теоретичен, а в реалния смисъл, който ни позволява да споделим болката и щастието на другите и да вървим заедно напред в нашия стремеж да изградим по-добър и по-обитаем свят.