Обща Декларация 2012

asamblea2012

На своята годишна среща през 2012 в град Сао Паоло (Бразилия), Общото събрание на МОНА (Международна организация Нова Акрополис), подчертава и решава да продължи и тази година с изпълнението на своите три стълба, а именно, философия, култура и доброволчество :

А) Осъзнавайки необходимостта от засилване на връзките на солидарност, Общото събрание на МОНА разбира, че философията е начин за повишаване на осъзнатостта, която дава възможност на хората да имат достъп до разбирането на човешкото състояние; че културата е начин да се помогне да се съберат различните начини за изразяване на познаването на различните човешки общности, които обогатяват нашата планета, както и, че доброволчеството е валиден метод на социално сътрудничество, което сближава човешки същества в любов към другите, като практичен начин да помогне за разработване на програми, които насърчават диалога и хармоничното съжителство.

Препоръчва на всички филиали на МОНА да засилят дейността си в тези три области на философия, култура и доброволческата дейност, както са го правили до сега, но засилването на тези канали за действие с оглед на настоящата криза, която е унищожиава планетата в световен мащаб, навсякъде където тези три форми на хуманитарната дейност, могат да бъдат комбинирани, за да се облекчи болката предизвиката от кризата.

Б) Както вече посочихме в предишни случаи, Общото събрание на МОНА е на мнение, че икономическата и социалната криза, която е поразила международната общност по тревожен начин има своите дълбоки корени в кризата на моралните и етични ценности.

Препоръчва да се има в предвид, че корените на икономическите и социалните щети, от които обществото ни страда най-вероятно се крият в спада на зачитането на моралните и етични ценности, който се случва през последните няколко години, и че това отваря пътя към корупцията, която е засегнала политически и бизнес лидери. Поради това е необходимо и спешно да се възстановят най-основните ценности, които са онези, които подкрепят идеята на човешкото достойнство, и това е нещо, което МОНА може да насърчи в различните страни, в които осъществява своята философска работа, чрез публични лекции и дейности, които помагат да се повиши осъзнатостта за нуждата от морална превъоръжаване в планетарен мащаб.

В) С оглед на важността на Годишника, който се публикува всяка година в международен план, в него международната общност може да види работата, извършени от МОНА в над петдесет страни по света, илюстрираща морални ценности и солидарност.

Приемайки, че в продължение на повече от десет години, публикациите в Годишника с дейности на МОНА, станаха международна справка за нашата философска, културна и доброволческа работа, и че нашата подкрепа и дейност е била поискана многократно от властите на различни страни, в които работим.

Препоръчва се да продължи с публикуването и разпространението на годишника, както в хартиена, така и цифрови версия, за да продължи да насърчава ценности, без да се забравя значението на международния сайт на на МОНА и официалните интернет страници на всека от нейните асоциации – членове.

Г) Да има предвид, че ЮНЕСКО е установило ежегодно събитие, известно като “Световен ден на философията”, през месец ноември всяка година, с важни следствия в различните страни-членки на тази организация, препоръчва прилагането му в рамките на гражданското общество .

Приемайки, че МОНА е извършила огромно количество работа във връзка с това събитие в продължение на няколко години, чрез организиране на специфични дейности за Световния ден Философията, през всяка ноември в страните, където действат нейните асоциации – членки, със значително въздействие, както на местно, така и на международно ниво.

Препоръчва да се продължава с тази важна работа за разпространение на философски ценности, като се има предвид, че философски знания, като “Изкуството да живееш”, е един от основните стълбове на дейностите на МОНА и начин за насърчаване на разпространението на идеята “познай себе си “, както се преподава от класическите философи.

Д) Да има предвид, че важна част от международните дейности, извършвани от различни асоциации членки на МОНА са в сътрудничество с други международни, национални и местни организации и власти.

Осъзнавайки важността на дейностите, извършвани в този смисъл от МОНА, желаем да подчертаем дейността, извършена през декември 2011 г., когато тя представи на Постоянния съвет на Организацията на американските държави (OAД) своите препоръки за укрепване на демократичната култура в Северна и Южна Америка, в рамките на десетата годишнина на Интер-американската демократична харта.Да се има предвид, че МОНА присъства в двадесет от тридесет и петте страни-членки на Организацията на американските държави, и че е регистрирана като Организация на Гражданското Общество в Чили.

Препоръчва да се продължи с тази важна работа, не само на регионално ниво в рамките на Организацията на американските държави, но също така да се разшири в контекста на Организацията на обединените нации, където МОНА може да навлезе по-дълбоко в диалога с гражданското общество и съжителството между хората.

Е) Да има предвид, че населението на света се е увеличило от шест милиарда жители през 2000 година до седем милиарда до края на 2011 г., и че изправени пред този експоненциалния растеж, способността за изхранване и осигуряване на сигурността за човешките същества става все по-усложнена.

Оценява, че областите с най-висока гъстота на населението са съсредоточени предимно в развиващите се страни, където бедността и глада са ендемични.

Препоръчва, асоциациите-членки на МОНА да повишат тяхната социална помощ, и подкрепа за слабите, за да облекчи големите дисбаланси, които оказват толкова негативен ефект върху околната среда, в която работим, като се прилага принципа на подпомагане, като всяка асоциация подпомага социалните нужди, които съществуват в близост до нея, с оглед на предимството, че дейностите на МОНА се извършват в повече от петдесет страни, разпределени по различните континенти.

Ж) Припомня ужасното природно бедствие, което засегна Япония през март 2011 г., причинено от комбинацията на земетресение и цунами, които, в рамките на няколко часа, опустошиха голяма част от североизточната част на страната и доведоха до радиоактивно изтичане в АЕЦ Фукушима.

Признава необходимостта да се предвидят, доколкото е възможно, тези видове природни бедствия, които ежедневно стават по-явни по цялата планета и това, което става все по-ясно за нас е крехката природа на нашата околна среда.

Препоръчва, навсякъде където Ноият Акропол има центрове, да увеличат информираността относно системите за защита и сигурност, които могат да помогнат в случай на такива произшествия, както и да извършват редовни тренировки по евакуация, за да бъдат хората подготвени, когато са изправени пред такива извънредни ситуации, и също така да си сътрудничат с други организации за създаване на мрежи за защита на общността в местата, където нашите центрове работят.

З) Като се има предвид, че ЮНЕСКО е определила 2012 г. като Международна година на четенето, е особено подходящо да се насърчава изкуството на четенето сред различни групи от населението.

Признава, че чрез четенето, човешките общности постигат напредък чрез култивиране на културата, за постигнето на по-добри и по-високи нива на гражданска и човешка осъзнатост.

Препоръчва насърчаването на четенето в различните държави-членки на МОНА и на създаването на клубове на книгата, за да се възползваме по-добре от отличните библиотеки, които притежават нашите центрове, осигурявайки по този начин стимулиране на знанието и давайки на нашите библиотеки по-нататъчна практическа и социална употреба.