ОБЩО СЪБРАНИЕ 2016 НА МОНА, МАДРИД, ИСПАНИЯ
ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ

asamblea2015

А) Общото събрание на Международна организация „Новият Акропол” (МОНА) потвърждава решимостта си да развива трите направления в своята дейност, а именно философия, култура и доброволчество. Стремежът на Общото събрание е по този начин да осигури достъп на всички до реални знания, за да противодейства на насилието, страха и загубата на основни ценности в съвременните общества, както и да работи в посока на морално обновяване чрез духовни ценности, които могат да обединят всички човешки същества.

Общото събрание приканва всички национални асоциации, членове на МОНА, да включат посочените направления на работа в дейностите си. В тази връзка МОНА потвърждава своите предпазни и конструктивни действия, насочени както към обществото, така и към природата, осъществявани чрез насърчаване на нужното съзнание за участие и дейно сътрудничество в полезни и сходни на разработените от МОНА инициативи.

Б) Общото събрание припомня необходимостта да се продължи с развитието на философски школи в духа на класическата традиция като най-добрият инструмент за образование и обучение, тъй като философията има практическо приложение, което подобрява и дава смисъл на живота и прави хората по-щастливи.

МОНА напомня, че практическото философско образование поощрява същността на човешките същества, чрез развитие на техните разбирания, интуиция и воля, давайки им възможност да се освободят от лични и социални заболявания, каквито са егоизмът, фанатизмът, насилието и материализмът, като по този начин осъществява и основополагащите принципи и цели на МОНА.

В) Общото събрание цени дейностите на МОНА, извършвани в сътрудничество и с активно участие на институции, държавни и частни организации. Приканват се асоциациите-членове да продължат в тази насока на популяризиране на споделени философски преживявания сред човешки същества от различен произход, култури и обичаи, които са налице при един взаимодопълващ се начин на живот.

Г) Затова Общото събрание предлага да се продължи с развитието на работни групи и групи за социални дейности, които допринасят за образование и обучение по отношение на опазването и възстановяването на планетата Земя и човешките общества, в съгласие с препоръките на безпрецедентното Парижко споразумение, прието на 12.12.2016 г. от 195 държави, в рамките на Конференцията на страните (COP 21).

Д) Общото събрание одобрява дейностите, извършени през изминалата година от различните организации и асоциации, работещи заедно с МОНА в сферата на опазване на околната среда и на философското и социално образование и обучение, както може да бъде видяно в Годишника с дейности, който е представен на това Общо събрание.