Международна Организация

1. Международна културна асоциация с нестопанска цел

Националните асоциации, подписали Учредителната Харта и ръководните принципи, са част от международна организация със седалище в Брюксел (O.I.N.A.). Структурата на асоциацията осигурява зачитане на различията, автономията и инициативата на всяка от асоциациите-членки.

Този начин на функциониране позволява пълна свобода на действията, независимост от политически, религиозни и финансови интереси. Той комбинира усилия и воля, осигурява подходящи условия за вътрешен и външен растеж и окуражава локалните инициативи, които подкрепят гражданската отговорност и доброволческата служба към обществото.

Всяка асоциация-членка е отговорна пред властите на своята собствена страна и съблюдава международните наредби, управляващи асоциациите.

Организацията в настоящия момент включва 35 асоциации-членки, 21 представители и присъства в 56 държави.

2. Функциониране

Съгласно нейната конституция, Съветът на Директорите на Международната Асоциация се състои от представителите на всяка една от принадлежащите асоциации. Най-подготвените му членове се избират за участие в Международния Изпълнителен Съвет, който има задачата да координира реализацията на резолюциите, приети на всяко годишно Общо Събрание.

Президент на Международната Асоциaция от 1992г. е Делиа Стайнберг Гузман.

3. Финансиране

Международната Асоциация оперира с минимален бюджет, който се използва, за да се покрият основните разходи.

Всяка една държава прави пропорционална вноска в този бюджет и управлява своите ресурси независимо, според местното законодателство.

 

ВИЖТЕ ЕЖЕГОДНИТЕ ОБЩИ ДЕКЛАРАЦИИ на МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ НОВИЯ АКРОПОЛ