Принципи и Цели

1. ДА НАСЪРЧАВАМЕ ИДЕАЛА ЗА УНИВЕРСАЛНО БРАТСТВО, ОСНОВАН НА УВАЖЕНИЕ КЪМ ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО, ОТВЪД РАСОВИ, ПОЛОВИ, КУЛТУРНИ, РЕЛИГИОЗНИ, СОЦИАЛНИ И ДРУГИ РАЗЛИЧИЯ.

Смятаме за необходимо да поощряваме уважението към различните идентичности и традиции, но в същото време, на фона на борбите между разнообразните социални, религиозни, политически, етнически и национални групи, искаме да засилим съзнанието за единството отвъд различията, за общия корен на Човечеството, което да допринесе за по-хармонично съжителство между хората.

Силата на този идеал за братство лежи в осъзнаването и промотирането на това, което ни обединява, пред онова, което ни разделя. Той се основава на разпознаването на универсалните човешки ценности, на общите етични принципи заложени в недрата на всички човешки същества. Когато веднъж разпознати, се комбинират с уважението към естественото разнообразие на човешките индивиди, те надминават локалните интереси и обичаи и водят до едно хармонично и автентично съжителство. Това съжителство, което ще уважава и поддържа както отделните човешки права, така и принципите на универсалната етика.

2. ДА НАСЪРЧАВАМЕ ЛЮБОВТА КЪМ МЪДРОСТТА, КОЯТО ЧРЕЗ СРАВНИТЕЛНО ИЗУЧАВАНЕ НА ФИЛОСОФИИ, РЕЛИГИИ, НАУКИ И ИЗКУСТВА, ВОДИ ДО ПОСТИГАНЕТО НА ЦЯЛОСТНОТО ПОЗНАНИЕ ЗА ВСЕЛЕНАТА И ЧОВЕШКОТО СЪЩЕСТВО.

Любовта към истината и знанието тръгва от основния човешки стремеж за разпознаването и разбирането на света и на себе си. Ние разбираме философията като прешлен, който свързва различните страни и ъгли на човешкото познание, а не като още една специализация повече.

Философията може да събере изворите на миналото и настоящето, да обедини научните открития и духовния опит в една глобална, обширна и цялостна визия за света. Тогава се превърща в истинска сила за напредък, който търси не само изследване на мисловните пътища, но отива към най-практическите приложения в живота на индивида и обществото.

3. ДА РАЗВИВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО ОТ НАШИЯ ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ. ЧРЕЗ РАЗВИТИЕТО НА ПСИХИЧЕСКИТЕ, МОРАЛНИТЕ, УМСТВЕНИТЕ, ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И ДРУГИ СПОСОБНОСТИ. ДА ПОСТИГНЕМ ЦЯЛОСТНО РАЗВИТИЕ НА ИНДИВИДА И НЕГОВАТА ЕСТЕСТВЕНА И АКТИВНА ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩЕСТОВОТО И ПРИРОДАТА

Човешкото същество все още има огромен потенциал. Да го познаваме и развиваме е един от основните стълбове на самия живот и осигурява източник на дълготрайно удовлетворение. Постигането на хармония между мисли, чувства и дела е цел на всяко човешко същество. Всестранното развитие на човека и откриването на най-добрите качества и ценности на човешката природа е вероятно единствената гаранция за придвижването към по-добър свят.

Стремежът да се осъзнаваме като индивиди би трябвало да води до нашата интеграция в природата и в обществото. И то не като обикновени наблюдатели, а като активни участници в света, който има нужда да бъде подобрен. Нашата работа цели постигането на по-добри индивиди, които да са главни герои на общественото развитие.